Jak MVC v Kakau vypadá doopravdy: dokončení - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůSoftware

Jak MVC v Kakau vypadá doopravdy: dokončení

9. září 2005, 00.00 | V předcházejícím dílu našeho seriálu jsme začali s jednoduchou ukázkovou aplikací, na níž zhruba vidíme, jak se s MVC – modely, view objekty a kontroléry – ve skutečnosti v Cocoa pracuje. Dnes aplikaci dokončíme: na řadě teď je tedy samozřejmě view a kontrolér.

V předcházejícím dílu našeho seriálu jsme začali s jednoduchou ukázkovou aplikací, na níž zhruba vidíme, jak se s MVC – modely, view objekty a kontroléry – ve skutečnosti v Cocoa pracuje: připravili jsme projekt a sestavili jsme datový model pro velmi jednoduchou účetní aplikaci (jež dokáže pouze udržovat seznam několika účtů a na každém z nich seznam transakcí).

Dnes aplikaci dokončíme: na řadě teď je tedy samozřejmě view a kontrolér. V Xcode je obvykle sestavujeme najednou – view pomocí standardních tříd, representujících objekty GUI (NSView pro okno, NSTextField pro textové pole a podobně); controller s využitím systému "bindings" a jeho standardních tříd (NSController a její dědicové). Pro obojí nabízí své služby jediná aplikace – Interface Builder; jakkoli tento přístup z koncepčního hlediska je možná malinko nešťastný (protože trochu zastírá zřejmé rozhraní mezi "view" a "controllerem", a protože oba ukládá do téhož "zdrojového" souboru, totiž do NIBu), v praxi je velmi šikovný. Umožňuje totiž průběžné sestavování grafického uživatelského rozhraní zároveň s určováním vazeb do modelu; to je daleko pohodlnější (a rychlejší), než kdybychom to dělali v samostatných krocích ve dvou různých aplikacích.

Navíc, jak si hned ukážeme, jednotlivé subsystémy v Xcode dokáží spolupracovat, takže ani nemusíme všechny potřebné prvky view a kontroléru vytvářet jeden po druhém ručně – Interface Builder dokáže na základě informací z modelu vytvořit standardní sestavu view a odpovídajícího kontroléru, již pak můžeme jen podle potřeby mírně upravit (jde zhruba o něco podobného, jako když nám v minulém dílu Xcode automaticky vygenerovalo standardní kód pro načítání a ukládání dat, v němž jsme jen změnili jméno cílové složky).

Standardní GUI a kontrolér pro zvolenou entitu

Interface Builder tedy automaticky dokáže vytvořit plně funkční grafické uživatelské rozhraní pro přístup k údajům dané entity. Postup, jímž si to od něj můžeme vyžádat, je jednoduchý:

  • otevřeme soubor "MainMenu.nib" (je standardně uložen ve skupině "Resources"). To spustí Interface Builder a zobrazí obsah standardně vygenerovaného aplikačního GUI, tj. hlavní menu a jedno – prozatím prázdné – okno (a několik dalších pomocných objektů, jimž se budeme věnovat až později);
  • opět otevřeme v Xcode model a v jeho dolní části, v níž je model zobrazen jako graf vzájemně propojených entit (podívejte se na obrázek v minulém dílu), vyhledáme požadovanou entitu (tj. Account)...;
  • ... přidržíme přepínač ⌥ a entitu vhodíme do okna aplikace v Interface Builderu. Ten se optá, zda má generovat grafické uživatelské rozhraní pro jeden objekt nebo pro více objektů dané entity; zvolíme druhou variantu ("many objects").

To je celé: Interface Builder vloží do hlavního okna sestavu, obsahující tabulku s předdefinovanými sloupci pro oba atributy z entity Account (bank a number), vyhledávací textové pole, umožňující obsah tabulky dynamicky filtrovat, několik tlačítek pro znovunačtení dat z disku, přidání nového řádku a jeho zrušení, a textová pole pro případnou editaci řádků již existujících.

To vše jsou objekty view; zároveň se v okně, representující vlastní soubor NIB, objevil nový kontrolér (Interface Builder automaticky zvolí vhodnou třídu pro tento objekt; jelikož jsme se rozhodli pro "many objects", půjde o instanci třídy NSArrayController). Automaticky jsou i připraveny všechny potřebné vazby, jež kontrolér spojují s modelem – taková vazba je ostatně jen jediná, chceme-li si ji zkontrolovat, vidíme ji na následujícím obrázku; jde o vazbu atributu managedObjectContext kontroléru na kód, který pro nás vygeneroval už systém Xcode (můžete se samozřejmě podívat do generovaného zdrojového kódu jak přesně metoda managedObjectContext – jejíž volání je předepsáno v políčku "Model Key Path" na následujícím obrázku – vypadá, ale zatím, dokud jsme se podrobně nezabývali službami tříd knihovny Core Data, nebude kód asi příliš srozumitelný):

Důležitější je, že Interface Builder pro nás automaticky sestavil i všechny potřebné vazby mezi view a kontrolérem; to nám ušetří spoustu práce, neboť zde samozřejmě musí být samostatná vazba pro každý samostatný objekt v grafickém uživatelském rozhraní: svou vazbu má každý sloupec tabulky, každé textové pole, a korektně jsou na kontrolér navázána i tlačítka (u nich se systém "bindings" používá jen pro automatickou deaktivaci tlačítek, jež v dané situaci nemají smysl – např. deaktivaci "Remove" není-li v tabulce nic vybráno; pro vlastní funkci tlačítek slouží standardní mechanismus target/action, a ten pro nás Interface Builder na služby kontroléru navázal také).

Stačí tedy, upravíme-li objekty view jen natolik, nakolik chceme mít vzhled aplikace odlišný od standardně vygenerovaného rozložení: asi budeme chtít vzájemně prohodit sloupce tabulky, umístit tlačítka a textová pole vpravo od tabulky, a zrušit vyhledávání – účtů bude těžko kdy tolik, aby mezi nimi vyhledávání mělo smysl. Výsledek by mohl vypadat třeba takto:

Pokud nyní aplikaci v Xcode zbuildujeme a spustíme, bude již plně funkční a budeme moci v "databázi" vytvářet, rušit a editovat účty. Samozřejmě můžeme grafické uživatelské rozhraní "spustit" i přímo v Interface Builderu; z něj však samozřejmě nebudeme mít možnost pracovat s daty, neboť sice má k dispozici plnohodnotné objekty view i kontrolér, jenže mu schází kód, který je součástí projektu a který se právě stará o načtení dat z disku a jejich zpětné uložení (a který pro nás vygeneroval Xcode, takže jsme jej nemuseli psát).

Druhá entita a vazba master/detail

Nyní do okna vhodíme druhou entitu, Transaction; opět si vyžádáme vytvoření GUI a kontroléru pro "many objects". Interface Builder samozřejmě opět automaticky vytvoří všechny potřebné objekty i vazby mezi nimi, stejně jako v minulém případě; grafické uživatelské rozhraní zase trochu upravíme. Změny se tentokrát budou týkat především toho, že v tabulce zrušíme sloupec account a také vyhodíme odpovídající rozevírací nabídku.

Interface Builder totiž samozřejmě vytvořil view a kontrolér tak, abychom mohli pracovat se všemi datovými objekty entity Transaction, a pro každý z nich nezávisle na ostatních vidět a určovat jeho relaci do entity Account – prostě řečeno, kterému účtu daná transakce patří.

My ale chceme, aby se aplikace chovala trochu jinak: v tabulce transakcí chceme vidět pouze ty, jež patří vybranému účtu v tabulce účtů; přidáme-li transakci, chceme, aby se automaticky přiřadila vybranému účtu. Zvolíme-li v horní tabulce jiný účet, chceme, aby se obsah dolní tabulky ihned změnil (a zobrazil sadu transakcí právě vybraného účtu). Tomuto typu grafického uživatelského rozhraní se říká "master/detail" a jeho nastavení si ukážeme za chvilku – prozatím jen zrušíme ty view objekty, jež slouží k editaci relace mezi transakcemi a účty:

Nyní nastavíme požadovanou funkci "master/detail". Je zřejmé, že půjde o záležitost kontroléru, nikoli view – objekty grafického uživatelského rozhraní "nevědí", jaká data a kdy zobrazují; je úkolem kontrolérů jim je (z modelu) zprostředkovat.

Vybereme tedy v hlavním okně, representující soubor NIB kontrolér, který řídí zobrazení objektů entity Transaction – půjde samozřejmě o další objekt třídy NSArrayController, který nám Interface Builder automaticky vygeneroval po vhození entity do okna. Přepneme inspektor atributů objektu do režimu "Bindings" a určíme, že "obsah" kontroléru – tedy jeho atribut contentSet – má být navázán na seznam transakcí v právě zvoleném objektu účet. Tedy – v kontroléru účtů "Key" selection (zvolený objekt), "Model Key Path" transactions (relace téhož jména v entitě Account):

Nu, a to je vlastně vše: nyní již aplikace bez obtíží funguje – můžeme ji zbuildovat, spustit a vyzkoušet. Můžeme podle potřeby vytvářet i rušit účty a transakce, a naše rozhraní typu "master/detail" funguje korektně – kdykoli v horní tabulce nějaký účet vybereme, v dolní se hned zobrazí jeho transakce.

Díky rozumnému využití standardních kontrolérů a jejich služeb funguje i řada dalších drobností: samozřejmě, že obsah tabulky transakcí můžeme filtrovat pomocí vyhledávacího pole. Můžeme také klepnout na titulek kteréhokoli sloupce v kterékoli tabulce, a tabulka se přetřídí podle hodnot tohoto sloupce...

Přibližně takto to vypadá u každé aplikace

Samozřejmě, že v praxi při tvorbě skutečných aplikací se neobejdeme docela bez psaní zdrojového kódu v Objective C, jako tomu bylo v tomto příkladu (ve skutečnosti vlastně také tak úplně nebylo; nějaký zdrojový kód jsme potřebovali, jenže jsme jej nemuseli psát sami, neboť jej pro nás vygeneroval Xcode z projektového vzoru).

Důležité však je, že základní koncepce MVC jako takového i jeho representace prostřednictvím služeb knihovních tříd Cocoa se nemění.

V praxi obvykle rozšíříme služby entit modelu o další možnosti, jež explicitně naprogramujeme – nebo dokonce ani nevyužijeme systém Core Data a sestavíme celý model "ručně". V praxi obvykle rozšíříme služby kontrolérů o naše vlastní funkce a metody. Někdy – byť zdaleka ne v každé aplikaci – dokonce doplňujeme i vlastní objekty view, jež nabízejí bohatší nebo nadstandardní služby grafického uživatelského rozhraní. Na celkové struktuře aplikace a na základním postupu jejího sestavení, jež jsme si minule a dnes ukázali, to ale nic nemění.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: