Programování pro iOS - 15. Další gesta - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůZačínáme s

Programování pro iOS - 15. Další gesta

10. listopadu 2010, 00.00 | Minule jsme se začali zabývat tím, jak pomocí standardních metod touches... withEvent: pro správu událostí dotekového ovládání implementovat jednoduchý a vícenásobný dotek. Dnes se podíváme na tažení a s tisknutí.

Tažení samo o sobě není nijak složité: implementujeme prostě metodu touchesMoved:withEvent:. Zároveň je ale potřeba nezapomenout na některé okrajové případy, jež jsme dosud nemuseli řešit – speciálně jde o možnost zrušení celého gesta, přijde-li zpráva touchesCancelled:withEvent:.

Podíváme se na ukázkový kód, v jehož rámci naši aplikaci vylepšíme tak, aby neustále zobrazovala aktuálně taženou čáru. Nejprve změníme instanční proměnnou start na atribut, aby k ní měl přístup také kreslicí kód naší třídy View, a přidáme k ní do páru ještě podobný atribut current, který bude obsahovat aktuální pozici tažení:

@interface ExampleViewController:UIViewController
@property (readonly) NSMutableArray *lines;
@property (readonly) CGPoint start,current;
@end

Do implementace hlavně přidáme jednoduchou implementaci metody touchesMoved:withEvent:, v níž jen uložíme aktuální pozici tahu do proměnné current a vyžádáme si překreslení. Vzdálenost od výchozího bodu není třeba zkoumat: to za nás udělá knihovní kód, který nám pošle zprávu touchesMoved:withEvent: právě jen v případě, kdy je tato vzdálenost netriviální:

-(void)touchesMoved:(NSSet*)touches
          withEvent:(UIEvent*)event {
    current=[[touches anyObject]
        locationInView:self.view];
    [self.view setNeedsDisplay];
}

Odpovídajícím způsobem samozřejmě doplníme metodu drawRect: v rámci View, aby kdykoli, když je hodnota atributu current neprázdná, vykreslila třeba zeleně aktuálně vytvářenou čáru:

-(void)drawRect:(CGRect)rect {
    ...
    ExampleViewController *vc=
        (ExampleViewController*)self.nextResponder;
    ...
    if (vc.current.x!=0 || vc.current.y!=0) {
        CGContextSetStrokeColorWithColor(gc,
            [UIColor greenColor].CGColor);
        CGPoint pts[2]={
            vc.start,
            vc.current
        };
        CGContextStrokeLineSegments(gc,pts,2);
    }
}

Dále samozřejmě musíme atribut current vyprázdnit v metodě touchesEnded:withEvent:, aby nám kreslicí kód po úspěšném dokončení tahu (a dříve, než začne nový) zeleně nic nekreslil.

Z téhož důvodu nyní musíme implementovat i metodu touchesCancelled:withEvent: a v ní udělat totéž. Dosud to nebylo zapotřebí; pokud zpráva touchesEnded:withEvent: přišla, čáru jsme přidali; pokud nepřišla, čáru jsme nepřidali a bylo hotovo. Nyní ovšem kromě "nepřidání čáry" musíme také zrušit zelené kreslení aktuálního tahu:

-(void)touchesEnded:(NSSet*)touches
          withEvent:(UIEvent*)event {
    ...
    if (dist(pt,start)<8) //*
        ...
    current=CGPointZero;
    [self.view setNeedsDisplay];
}
-(void)touchesCancelled:(NSSet*)touches
              withEvent:(UIEvent*)event {
    current=CGPointZero;
    [self.view setNeedsDisplay];
}

Mimochodem, v místě, označeném hvězdičkou, bychom se měli podívat na aktuální hodnotu atributu current, a je-li neprázdná, klepnutí neprovést: to totiž znamená, že uživatel neklepl, ale táhl prstem po obrazovce a nakonec se vrátil do výchozího postavení.

Také to, že za prázdnou hodnotu atributu považujeme bod [0,0], samozřejmě není zcela správné – ačkoli příliš to nevadí, neboť pravděpodobnost, že bychom při tahu prstem zajeli do levého horního rohu rámce je mizivá. Přesto by bylo čistší indikovat prázdný atribut např. pomocí hodnoty CGFLOAT_MAX.

Obě vylepšení ponecháme jako lehké cvičení laskavému čtenáři.

Stisknutí

Další poměrně běžně užívané gesto je tzv. stisknutí: položení prstu na obrazovku a ponechání na místě delší dobu; obvykle se používá pro označování objektů a zobrazování nabídek služeb.

Na první pohled by se mohlo zdát, že implementace stisknutí je jednoduchá: prostě bychom mohli v metodě touchesBegan:withEvent: uložit aktuální čas, a v metodě touchesEnded:withEvent: pak ověřit, zda uplynulo více, než nějaký minimální limit pro stisknutí, ne?

Bohužel ne.

Problém je v tom, že kód pro stisknutí je zapotřebí provést po pevně dané době i v případě, že uživatel prst z obrazovky nezvedne: pokud jej tam nechá bez pohybu třeba minutu, nemůžeme čekat na vyhodnocení stisknutí celou tu dobu. Nezbývá proto, než – podobně, jako tomu bylo u vícenásobného klepnutí – použít časovač.

Typická implementace by mohla vypadat asi nějak takto – použijeme stisknutí pro smazání všech čas najednou; jelikož ovšem jde o velmi zásadní a nevratnou akci, nejprve se optáme uživatele, zda to myslí vážně. Ačkoli bychom k tomu v principu mohli použít "alert", který již dávno známe, nebylo by to správné – iOS pro takovéto dotazy má speciální třídu, tzv. "action sheet". Jak hned uvidíme, s oběma třídami se pracuje velmi podobně; "action sheet" ale má přímo speciální podporu pro "destruktivní akci".

Ukážeme si nejprv vlastní smazání čar; to je uloženo do metody performPush (jak zařídíme, aby se volala právě při stisknutí, si ukážeme za momentík), a mohlo by vypadat např. takto:

-(void)performPush {
    [[[[UIActionSheet alloc]
        initWithTitle:nil
        delegate:self
        cancelButtonTitle:@"Cancel"
        destructiveButtonTitle:@"Remove all lines"
        otherButtonTitles:nil] autorelease]
            showInView:self.view];
    start.x=CGFLOAT_MAX; //*
}
-(void)actionSheet:(UIActionSheet*)as
  clickedButtonAtIndex:(NSInteger)bi {
    if (bi==0) {
        [lines removeAllObjects];
        [self.view setNeedsDisplay];
    }
}

V prvé metodě připravíme instanci třídy UIActionSheet, nastavíme její atributy (jelikož je náš řídicí objekt delegátem, měli bychom do jeho rozhraní přidat odkaz na protokol <UIActionSheetDelegate>), a vyžádáme si její zobrazení zprávou showInView:.

Ke smyslu příkazu "start.x=CGFLOAT_MAX", označeného hvězdičkou, se vrátíme za malou chvilku.

Druhá metoda – metoda delegáte třídy UIActionSheet – se pak zavolá automaticky po volbě některého z tlačítek. Číslování je bohužel poměrně nelogické (a jak uvidíme později, navíc nepříjemně nekonsistentní s použitím UIActionSheetu na iPadu), ale s tím se prozatím musíme smířit: tlačítko "Cancel" vrací index 1, kdežto tlačítko pro smazání index 0.

Zařídit, aby se naše metoda performPush zavolala "malou chvilku" po položení prstu na obrazovku, je samozřejmě snadné – do metody touchesBegan:withEvent: jen přidáme odpovídající časovač performSelector:withObject:afterDelay:, podobný tomu, jímž v metodě touchesEnded:withEvent: plánujeme (vícenásobné) klepnutí:

-(void)touchesBegan:(NSSet*)touches
          withEvent:(UIEvent*)event {
    UITouch *t=[touches anyObject];
    [NSObject cancelPreviousPerformRequestsWithTarget:self];
    [self performSelector:@selector(performPush)
        withObject:nil afterDelay:.5];
    start=[t locationInView:self.view];
}

To ale není vše: musíme se ještě postarat o vzájemnou exklusivitu gest: pokud došlo ke stisknutí, nemůžeme již interpretovat gesto jako tažení nebo klepnutí a vice versa. Docílíme toho jednoduše: kdykoli identifikujeme nějaké jiné gesto, zrušíme naplánované odeslání zprávy performPush pomocí standardní služby cancelPreviousPerformRequestsWithTarget:. Naopak pro zrušení ostatních gest poté, kdy již ke stisknutí došlo, právě využijeme speciální hodnoty, uložené do start.x v řádku výše označeném hvězdičkou.

Doplněná implementace ostatních metod touches...:withEvent:, obsahující patřičný kód, by mohla vypadat kupříkladu takto:

-(void)touchesEnded:(NSSet*)touches
          withEvent:(UIEvent*)event {
    if (start.x==CGFLOAT_MAX) return;
    [NSObject cancelPreviousPerformRequestsWithTarget:self];
    UITouch *t=[touches anyObject];
    CGPoint pt=[t locationInView:self.view];
    if (dist(pt,start)<8)
        [self performSelector:@selector(performMultipleTap:)
            withObject:[NSNumber numberWithInt:t.tapCount]
            afterDelay:.3];
    else {
        if (!lines) lines=[NSMutableArray new];
        [lines addObject:
         [NSArray arrayWithObjects:
          [NSValue valueWithCGPoint:start],
          [NSValue valueWithCGPoint:pt],nil]];
        current=CGPointZero;
        [self.view setNeedsDisplay];
    }
}
-(void)touchesMoved:(NSSet*)touches
          withEvent:(UIEvent*)event {
    if (start.x==CGFLOAT_MAX) return;
    [NSObject cancelPreviousPerformRequestsWithTarget:self];
    current=[[touches anyObject] locationInView:self.view];
    [self.view setNeedsDisplay];
}
-(void)touchesCancelled:(NSSet*)touches
              withEvent:(UIEvent*)event {
    [NSObject cancelPreviousPerformRequestsWithTarget:self];
    current=CGPointZero;
    [self.view setNeedsDisplay];
}

Příště si ukážeme nejsložitější případ interpretace gest – gesta, prováděná více prsty naráz.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Tipy a Triky  

 » Rubriky  » Začínáme s  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: